Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prevádzkovateľ:            hanus s.r.o.

Sídlo:                           Hlavná ulica 210/36, Hrochoť 976 37

IČO:                             47 376 147

Kontakt: Mgr. Branislav Hanus, email: branislav.hanus@gmail.com, tel. č.:0948033316

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle účinnej právnej úpravy, najmä Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Dolupodpísaný v zmysle platných a účinných predpisov, podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2016/679 udeľuje súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie a zverejnenie osobných údajov po dobu 7 rokov nasledujúcich po roku, kedy bol tento súhlas udelený, resp. do odvolania súhlasu zo strany dolupodpísaného.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely budovania povedomia, dobrého mena spoločnosti zverejnením svojej práce na webovej stránke a sociálnych sieťach.

Rozsah poskytnutých osobných údajov:

Krstné meno, Fotografia (podobizeň)

Dolupodpísaný berie na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže kedykoľvek jednoducho odvolať prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených vyššie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Dolupodpísaný berie na vedomie, že má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ďalej berie na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu.

Dolupodpísaný berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú zverejnené na webovej stránke prevádzkovateľa (branislavhanus.sk) a na profiloch jeho sociálnych sietí (facebook, instagram).

Súhlas s vyššie uvedeným dáva dolupodpísaný slobodne a jasne najavo svojim priloženým podpisom.

Viac o spracúvaní osobných údajov je možné sa dočítať na www.branislavhanus.sk/gdpr

V Spišskej Novej Vsi dňa

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Meno a priezvisko, trvalý pobyt, podpis